میکرو سیستم با تجره چندین ساله واردات طیف وسیعی از قطعات الکترونیکی ، مخابراتی و قدرت را در تخصص خود دارد